TEST | Hero | VI24 | Seeds

Oświadczenie marketingowe

 • Firma Rijk Zwaan jest podmiotem aktywnym w zakresie hodowli, produkcji oraz sprzedaży nasion warzyw przeznaczonych dla profesjonalistów na całym świecie. Rijk Zwaan nieustannie podejmuje działania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i innych osób zainteresowanych.
 • Rijk Zwaan przestrzega ustawowych wymogów wynikających z obowiązującej legislacji, dotyczących handlu standardowymi nasionami odmian warzyw.
 • Firma Rijk Zwaan odpowiada za jakość swoich nasion. Poddaje ją stałej kontroli prowadząc zakrojony na szeroką skalę program testujący realizowany zarówno w laboratorium jak i w warunkach naturalnych. Audyt tegoż systemu przeprowadza Holenderski Powszechny Urząd Jakości Ogrodnictwa, Naktuinbouw.
 • By usługi i towary Rijk Zwaan były najwyższej jakości, firma funkcjonuje zgodnie z wieloma systemami kontroli jakości procesów swojej działalności, od hodowli po sprzedaż. Systemy te są poddawane regularnym kontrolom wewnętrznym.

Ponadto firma Rijk Zwaan funkcjonuje zgodnie z następującymi standardami:

 • NAL (Naktuinbouw Authorized Laboratory): firma Rijk Zwaan jest upoważniona przez Naktuinbouw do przeprowadzania testów laboratoryjnych, takich jak testy siły wzrostu, testy fizycznej czystości nasion, swoiste testy dotyczące chorób nasion.
 • GSPP (Good Seed and Plant Practices): standard mający na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia nasion pomidora, nasion podkładki pomidora oraz roślin pomidora przez Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis (Cmm). Informacja o wyprodukowaniu nasion zgodnie ze standardami GSPP jest umieszczona na opakowaniu. ㅤ
 • Firma Rijk Zwaan jest certyfikowana przez wiele organów inspekcyjnych do produkcji i sprzedaży nasion produkowanych w sposób organiczny, z nalepką jakościową dla producentów organicznych właściwych krajów. ㅤ
 • Wszystkie wymienione wyżej systemy kontroli jakości są regularnie audytowane. Ponadto proces produkcyjny wszystkich partii nasion firmy Rijk Zwaan przebiega w sposób umożliwiający jego prześledzenie, od etapu produkcji nasion do ich sprzedaży. Identyfikowalność jest skuteczna również w walce z nielegalną reproducją i sprzedażą naszych nasion przez nieupoważnione do tego osoby trzecie. Co więcej wykorzystywana jest także w rozmaitych zewnętrzych systemach zapewniania wysokiej jakości oraz systemach produkcji tj. GlobalGap. ㅤ
 • Wszystkie odmiany znajdujące się w obecnym asortymencie Rijk Zwaan zostały otrzymane bez zastosowania technik modyfikacji genetycznej, których wynikiem są genetycznie zmodyfikowane organizmy (ang. GMO), do których odnosi się Dyrektywa 2001/18 Parlamentu Europejskiego oraz Rady Wspólnot Europejskich z dnia 12 marca 2001roku, dotycząca celowego uwalniania do środowiska genetycznie zmodyfikowanych organizmów. To oświadczenie ma zastosowanie do odmian Rijk Zwaan, które są lub będą sprzedawane w roku 2022. ㅤ
 • Firma Rijk Zwaan ocenia ryzyko obecności w jej produktach jakichkolwiek zmodyfikowanych organizmów jako znikome. W trakcie wytwarzania materiału rozmnożeniowego odmian Rijk Zwaan, przykładamy wielką wagę do istniejących wymogów prawnych odnoszących się do sprzedaży nasion odmian warzyw. Ponadto metody stosowane przy rozwoju i wytwarzaniu tegoż materiału zawierają procedury mające na celu uniknięcie obecności GMO.
 • Znaczna część badań prowadzonych przez firmę Rijk Zwaan jest ukierunkowana na zagadnienie odporności. System kodowania odporności stosowany przez Rijk Zwaan oparty jest na wytycznych stworzonych przez Międzynarodową Federację Nasienną (International Seed Federation). Istotnym jest podkreślenie, iż specyfika szkodników i czynników chorobotwórczych może ulegać ciągłemu zróżnicowaniu w czasie i przestrzeni oraz zależna jest od czynników środowiskowych. Ponadto powstać mogą nowe biotypy szkodników i rasy patogenów silniejsze niż dana odporność. Kody odporności stosowane przez Rijk Zwaan dostępne są na stronie internetowej www.rijkzwaan.com
 • Zaprawianie nasion jest stosowane przez Rijk Zwaan jedynie w przypadku, kiedy Rijk Zwaan uzna to za najbardziej efektywną metodę przeciwdziałania ewentualnym chorobom oraz/lub szkodnikom oraz/lub w celu zmniejszenia oprysku uprawy. W takiej sytuacji Rijk Zwaan postępuje zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi.


Szczegółowe informacje dotyczące Rijk Zwaan oraz produktów firmy znajdują się katalogach, cennikach oraz ulotkach informacyjnych Rijk Zwaan oraz na stronie www.rijkzwaan.com

Styczeń 2022

Oryginalna angielskojęzyczna wersja niniejszego oświadczenia, dostępna na stronie www.rijkzwaan.com ma pierwszeństwo w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niespójności pomiędzy wersjami.