TEST | Hero | VI24 | Seeds

Regulamin strony

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej firmy Rijk Zwaan

Użytkowanie niniejszej strony internetowej oznacza akceptację poniższych ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej Rijk Zwaan. Ponadto korzystający ze strony oświadcza, iż nie będzie pociągał do odpowiedzialności firmy Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. oraz/lub żadnej z jej firm zależnych (zwanych później ogólnie Rijk Zwaan) za informacje, zalecenia oraz/lub wskazówki zamieszczone na tej stronie. Korzystanie ze strony internetowej Rijk Zwaan bez akceptacji dla tych poniższych warunków ogólnych jest zabronione.

Strona internetowa firmy Rijk Zwaan została stworzona z największą starannością. Jednakże Rijk Zwaan nie daje żadnej gwarancji, zarówno wyraźnej jak i dorozumianej, że informacje zawierające między innymi opisy odmian oraz techniczne wskazówki uprawowe zawarte na niniejszej stronie, lub do których niniejsza strona się odwołuje, są kompletne i odpowiednie do celów, do których korzystający ze strony chce je przeznaczyć.Dlatego też, Rijk Zwaan nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane w sposób pośredni lub bezpośredni korzystaniem z niniejszej strony internetowej, takich jak szkoda wynikła oraz strata dochodu zysku, jeśli nie są one wynikiem celowego, niewłaściwego kierownictwa, bądź też rażącego zaniedbania ze strony Rijk Zwaan. Ponadto Rijk Zwaan nie odpowiada za szkody wynikające, w sposób pośredni lub bezpośredni, z niemożności korzystania z niniejszej strony.

Rijk Zwaan zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili strony internetowej oraz jej zawartości, z włączeniem ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej Rijk Zwaan. Rijk Zwaan nie odpowiada w żaden sposób za ewentualne konsekwencje takich zmian. Jedynie Rijk Zwaan ma prawo zmiany niniejszej strony internetowej.

Niniejsza strona może zawierać linki, bądź też odniesienia do innych stron. Ponieważ Rijk Zwaan nie ma wpływu na zawartość innych stron internetowych, Rijk Zwaan nie ponosi żadnej odpowiedzialności (również prawnej) za informacje pochodzące bezpośrednio lub pośrednio ze stron internetowych osób trzecich.

Niniejsza strona może zawierać odniesienia do odmian niedostępnych na rynkach danych krajów. Takiego rodzaju nawiązanie nie oznacza w żadnym wypadku, iż firma Rijk Zwaan będzie, lub wyraża chęć sprzedaży takiej odmiany w tym kraju.

Rijk Zwaan nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności (również prawnej) za bezpośrednie lub wynikłe uszkodzenia sprzętu komputerowego oraz/lub oprogramowania, wynikające pośrednio lub bezpośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej.

Jeśli nie zostało to określone w inny sposób, wszelkie informacje oraz rysunki zamieszczone na niniejszej stronie, są chronione prawem autorskim Rijk Zwaan. Nawet część zawartości niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana oraz/lub publikowana przy zastosowaniu druku, urządzeń ksero, mikrofilmu, urządzeń cyfrowych oraz w jakikolwiek innej formie bez pisemnej zgody Rijk Zwaan.

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej firmy Rijk Zwaan podlegają holenderskiemu prawu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd w Hadze (Holandia). Jednakże Rijk Zwaan zastrzega sobie prawo do stawienia się na wezwanie użytkownika strony internetowej Rijk Zwaan w kraju, w którym użytkownik ma swoją zarejestrowaną siedzibę, lub też rzeczywistą i funkcjonującą firmę przemysłową lub handlową.

W przypadku rozbieżnej interpretacji wersji językowych, rozstrzygające znaczenie ma wersja angielska (www.rijkzwaan.com)