Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy RIJK ZWAAN Polska Sp. z o. o.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy Spółki Rijk Zwaan Polska Sp. z .o.o.


Artykuł 1 Zastosowanie
1. Niniejsze warunki stosują się do wszelkich ofert i umów zawartych między firmą Rijk Zwaan Polska Sp. z o. o. (nazywaną w dalszej części niniejszego dokumentu Sprzedawcą) oraz Kupującym, któremu Sprzedający zadeklarował niniejsze warunki jako stosujące się, chyba że i w takim zakresie, w jakim nie uzgodniono wyraźnie oraz w formie pisemnej inaczej.
2. Stosowanie wszelkich ogólnych warunków i zasad Kupującego jest niniejszym, w sposób wyraźny, odrzucone.
3. Wszelkie zawiadomienia, oferty, zgody i/lub inne komunikaty przekazywane na piśmie, o których mowa w niniejszych warunkach, mogą być również przekazywane drogą elektroniczną (tj. pocztą elektroniczną), na adresy e-mail podane przez Strony.
4. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy na wskazane poniżej dane adresowe: Witki 15a, 05-870 Błonie lub na adres e-mail: biuro2@rijkzwaan.pl
5. Na potrzeby niniejszych warunków przyjmuje się następujące definicje:
a) Sprzedający – Rijk Zwaan Polska Sp. z o.o. z siedzibą Witki 15a, 05-870 Błonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026840, REGON: 011098364, NIP: 5220104141,
b) Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), zawierająca umowę ze Sprzedającym.


Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy spółki Rijk Zwaan Polska Sp. z.o.o. wersja z dnia 1 maja 2023.