Warunki sprzedaży


Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy RIJK ZWAAN Polska Sp. z o. o.


Ogólne warunki sprzedaży 


General terms of sale - Baltic States 


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW FIRMY RIJK ZWAAN POLSKA SP. Z O.O.

Artykuł 1: Zastosowanie, wyjaśnienie pojęć

1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich ofert i umów pomiędzy firmą Rijk Zwaan a kupującym, o ile strony w sposób wyraźny nie postanowiły na piśmie wyłączyć stosowanie jednego lub więcej postanowień niniejszych warunków.
2. Wszelkie obowiązujące u kupującego ogólne warunki niniejszym zostają wyraźnie wyłączone ze stosowania pomiędzy Stronami.
3. Wszelkie zawiadomienia, oferty, zgody i/lub inne komunikaty przekazywane na piśmie, o których mowa w niniejszych warunkach, mogą być również przekazywane drogą elektroniczną (tj. pocztą elektroniczną), na adresy e-mail podane przez Strony.
4. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy na wskazane poniżej dane adresowe lub na adres e-mail biuro2@rijkzwaan.pl
5. Na potrzeby niniejszych warunków przyjmuje się następujące definicje:
a) Sprzedający – Rijk Zwaan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Witki 15a, 05-870 Błonie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026840, REGON: 011098364, NIP: 5220104141,
b) Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), zawierająca umowę ze Sprzedającym,
c) Przedsiębiorca – Klient, który zawiera umowę ze Sprzedającym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. rolnik lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) kodeksu cywilnego,
d) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG,
e) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.


Artykuł 2: Oferty, umowy, ceny

1. Oferty składane przez Sprzedającego nie mają charakteru wiążącego dla Klientów. Sprzedający może cofnąć niewiążącą ofertę, o której mowa w poprzednim zdaniu, w okresie do trzech dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia oferty przez Kupującego. Podane w ofercie ceny są określone w kwocie brutto i obejmują należny podatek VAT.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowych zmian cen. Wszelkie nowe oferty cenowe zastępują wcześniejsze oferty. Nowe warunki cenowe znajdują zastosowanie w odniesieniu do zamówień składanych po dacie wprowadzenia nowych cen.
3. Jeżeli złożone zamówienie dotyczy ilości innej niż standardowa jednostka opakowania Sprzedającego lub jej wielokrotność, Sprzedający ma prawo dostarczyć produkt w ilości odpowiednio większej, stosownie do jednostki opakowania, w którym produkt jest sprzedawany.
4. Wszystkie wagi i liczby sztuk towaru podane w ofercie Sprzedającego są wartościami netto.
5. Oferta złożona Kupującemu lub umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie oznacza i w żadnym wypadku nie będzie interpretowana jako dorozumiane przyznanie Kupującemu licencji na jakiekolwiek prawa własności intelektualnej dotyczące oferowanych lub sprzedawanych towarów.


Artykuł 3: Dokumentacja zamówienia

Składając zamówienie, lub na pierwszy wniosek Sprzedającego, Kupujący będący Przedsiębiorcą ma obowiązek określić na piśmie, jakie informacje, specyfikacje i dokumenty są wymagane przez przepisy kraju, w którym ma miejsce dostawa (jeśli przedmiotowa dostawa ma się odbywać poza granicami Polski), w tym te dotyczące: - wystawiania faktur,
- wymogów fitosanitarnych,
- międzynarodowych świadectw,
- innych dokumentów lub deklaracji importowych.


Artykuł 4: Zastrzeżenie dotyczące udanej uprawy i przetworzenia

Wszystkie oferty, sprzedaż i dostawy podlegają zwyczajowemu, obowiązującemu w branży, zastrzeżeniu udanej uprawy i przetworzenia. W sytuacji, gdy Sprzedający w sposób uzasadniony odwoła się do zastrzeżenia udanej uprawy i przetworzenia, Sprzedający nie ma obowiązku wywiązania się z umowy, lecz ma obowiązek dołożyć starań, by dostarczyć towar stopniowo lub dostarczyć podobny do niego towar zastępczy. W przypadku odwołania się Sprzedającego do wspomnianego zastrzeżenia kupującemu nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.


Artykuł 5: Dostawa

1. Dostawa produktów do Klientów będących przedsiębiorcami będzie się odbywać zgodnie z Incoterms 2020 na podstawie formuły EX WORKS Witki (z magazynu Sprzedającego), chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zasady dostawy produktów na rzecz Konsumenta zostaną ustalone przez Strony. W szczególności Strony mogą postanowić, że zakupione produkty zostaną dostarczone przez Sprzedającego na adres wskazany przez Kupującego.
2. W przypadku gdy za dostawę, w tym transport towaru odpowiada Sprzedający, transport zostanie zrealizowany w sposób uznany przez Sprzedającego za najbardziej odpowiedni do rodzaju, objętości i wagi towarów. Kupujący zostanie obciążony wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Sprzedającego w wyniku specjalnych żądań dotyczących transportu stawianych mu przez Kupującego. Sprzedający poinformuje Klienta przed zawarciem umowy o wysokości kosztów dostawy oraz sposobie dostawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z dostawy realizowanej przez przewoźnika.
3. Kupujący będący Przedsiębiorcą nie może zwrócić towarów Sprzedającemu bez jego zgody. Ewentualny koszt wysyłki zwróconego towaru ponosi Kupujący.
4. Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży dokonanej na odległość, tj. umowy sprzedaży zawartej bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon). Postanowienia art. 32 niniejszych warunków stosuje się odpowiednio.


Artykuł 6: Termin dostawy

Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia produktów w rozsądnym terminie zgodnym z okresem siewu lub sadzenia po zawarciu umowy, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej. Uzgodniony z Przedsiębiorcą termin dostawy nie jest jednak terminem wiążącym dla Sprzedającego. W przypadku opóźnienia dostawy Kupujący poinformuje o tym Sprzedającego na piśmie i umożliwi Sprzedającemu wywiązanie się z umowy w odpowiednim terminie.


Artykuł 7: Dostawy częściowe

Sprzedający uprawniony jest do świadczenia częściowych dostaw towarów. Niemniej jednak wspomniane rozwiązanie nie jest możliwe, jeżeli ze względu na właściwość towarów lub upraw, towary dostarczane w ramach dostaw częściowych niezależnie od siebie nie posiadają wartości. Sprzedający ma prawo fakturować każdą dostawę realizowaną w częściach oddzielnie.


Artykuł 8: Zastrzeżenie prawa własności

1. Towary dostarczone przez Sprzedającego i/lub produkty (pożytki) powstałe z dostarczonych towarów pozostają własnością Sprzedającego dopóki Kupujący nie ureguluje wszystkich należności z nimi związanych.
W przypadku nieotrzymania zapłaty Sprzedający jest uprawniony do odebrania towarów i/lub produktów od Kupującego, a Kupujący ma obowiązek mu to umożliwić. Kupującemu będącemu Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie przysługuje prawo do dochodzenia z tego tytułu żadnego odszkodowania. Zastrzeżenie prawa własności obejmuje również roszczenia Sprzedającego względem Kupującego powstałe w przypadku niewywiązania się przez Kupującego z jednego lub więcej zobowiązań względem Sprzedającego.
2. Towary dostarczone przez Sprzedającego i/lub produkty powstałe z dostarczonych towarów, których dotyczy zastrzeżenie prawa własności zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu:
a) będą zawsze przechowywane i/lub wykorzystywane przez Klienta w sposób pozwalający na łatwe rozpoznanie towarów i/lub produktów jako własności Sprzedającego,
b) będą wykorzystywane lub sprzedawane przez Klienta wyłącznie w zwyczajowych celach operacyjnych.
W przypadku odsprzedaży Kupujący ma obowiązek zastrzec w zawieranej umowie odsprzedaży prawo własności na rzecz Sprzedającego.
Ponadto Kupujący jest zobowiązany nałożyć na odkupującego zobowiązania zawarte w artykule 8.
3. Kupującemu nie przysługuje prawo do zastawiania towaru lub zezwalania na zgłaszanie jakichkolwiek innych roszczeń wobec towaru.


Artykuł 9: Warunki płatności

1. Płatność jest należna Sprzedającemu w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury lub w inny sposób wskazany przez Sprzedającego przy zawieraniu umowy. W przypadku przekroczenia tego terminu Kupujący automatycznie popada w opóźnienie i jest winien Sprzedającemu odsetki od zaległej kwoty w wysokości 1% miesięcznie od momentu rozpoczęcia zwłoki. W okresie opóźnienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dalszych dostaw do Kupującego, do czasu uregulowania zaległych należności.
2. W przypadku likwidacji lub upadłości Kupującego lub wstrzymania spłat przez Kupującego, kwoty, w odniesieniu do których Kupujący zalega z płatnością, stają się natychmiastowo wymagalne, a Sprzedającemu przysługuje prawo do wstrzymania się z realizacją wszelkich umów z Kupującym, co pozostaje bez wpływu na przysługujące Sprzedającemu prawo do ubiegania się o odszkodowanie lub innego środka odwoławczego. W przypadku likwidacji lub wstrzymania spłat przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony dodatkowo do natychmiastowego rozwiązania wszelkich umów z Kupującym.
3. Jeżeli strony postanowiły o częściowym dokonywaniu płatności, a Kupujący przekroczy jeden z terminów zapłaty, wszystkie pozostałe niezapłacone kwoty staną się natychmiastowo wymagalne bez konieczności wystosowywania dodatkowego powiadomienia w tym zakresie. Wówczas naliczane będą odpowiednie odsetki zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu.
4. Opłaty bankowe związane z realizacją płatności pokrywa Kupujący.


Artykuł 10: Opłaty windykacyjne

Jeżeli Kupujący nie wywiąże się z nałożonego na niego zobowiązania lub zobowiązań, wówczas zostanie obciążony wszelkimi kosztami windykacji, zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej.


Artykuł 11: Odpowiedzialność

1. Jeżeli Sprzedający uzna, że złożona przez Kupującego reklamacja jest uzasadniona, Sprzedający zobowiązany jest, w miarę możliwości, według swojego uznania oraz na własny koszt, do usunięcia wady lub zastąpienia wadliwych towarów towarami niewadliwymi. W takiej sytuacji kupujący ma obowiązek w pełni współpracować ze Sprzedającym. Kupujący jest zobowiązany w jak największym stopniu zabezpieczyć wadliwy towar, wobec którego złożył reklamację u sprzedającego.
2. Sprzedający nie odpowiada za szkody poniesione przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą wynikłe z wadliwości towaru lub w jakikolwiek sposób z nią związane, w tym dotyczące opakowania, chyba że szkody wynikają z umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania ze strony Sprzedającego i/lub jego pracowników.
3. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu jakichkolwiek szkód poniesionych przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą każdorazowo ogranicza się do wartości faktury wystawionej Kupującemu (z wyłączeniem podatku VAT) i dotyczącej danej dostawy. W żadnym razie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie szkody, których doznał Kupujący będący Przedsiębiorcą, takie jak (między innymi) szkoda następcza, strata handlowa lub utrata zysku.
4. Ponadto Sprzedający w żadnym razie nie ponosi względem Klientów będących Przedsiębiorcami odpowiedzialności w tytułu szkód wynikłych z domniemanego opóźnienia w dostawie towaru.
5. Wszelkie ewentualne roszczenia odszkodowawcze oparte na niniejszych ogólnych warunkach wygasają po upływie roku od dostawy towaru będącego przedmiotem roszczenia, o ile Sprzedający nie otrzymał do tej pory żadnego roszczenia na piśmie.


Artykuł 12: Użytkowanie i gwarancja

1. Sprzedający gwarantuje, że towary, przez niego dostarczane, według jego najlepszej wiedzy, są zgodne z opisami dotyczącymi tych towarów. Udzielone przez Sprzedającego gwarancje nie mają zastosowania do specyfikacji produktu, jeśli takie istnieją. Ze względu na specyfikę towarów Sprzedający nie gwarantuje, że towary dostarczone przez Sprzedającego Kupującemu spełniają cel, który Kupujący im nadał.
2. Wszelkie dane dotyczące jakości i zdatności nasion dostarczone przez Sprzedającego na piśmie opierają się wyłącznie na powtarzalnych testach przeprowadzonych na reprezentatywnych próbkach. Dane te wskazują jedynie wynik, jaki został uzyskany przez Sprzedającego w czasie wykonywania testów oraz okoliczności, które miały zastosowanie do przeprowadzonych testów. Nie można zakładać bezpośredniego związku między podanymi danymi a wynikiem uzyskanym przez Kupującego. Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że wynik uzyskany przez Kupującego, w tym między innymi wystąpienie chorób i szkodników, które nie zostały wykryte przez Sprzedającego na lub w dostarczonym towarze w momencie sprzedaży, zależy m.in. od lokalizacji, środków uprawy i sposobu uprawy, na przykład zastosowanie środka siewnego, warunków glebowych i/lub warunków klimatycznych.
3. Wszelkie gwarancje ze strony Sprzedającego wygasają, jeżeli Kupujący dopuści się ingerencji wobec towarów lub pozwoli na ingerencję wobec towarów przez stronę trzecią, przepakuje towary lub dopuści ich przepakowanie lub użyje towary i/lub niewłaściwie przechowuje towary lub dopuści ich niewłaściwe użycie/lub przechowywanie.
4. Sprzedający w żaden sposób nie gwarantuje, że użycie, sprzedaż, przekazanie, produkcja lub jakakolwiek inna możliwa czynność związana z dostarczonymi towarami i/lub sprzedaż użytkowa, przekazanie, produkcja lub jakakolwiek inna możliwa czynność związana z towarami nie narusza żadnych praw (własności intelektualnej) osób trzecich.
5. Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że towary dostarczone przez Sprzedającego nie nadają się do wykorzystania w celach spożywczych, paszowych i kiełkowania i nie powinny być wykorzystywane do tych celów.


Artykuł 13: Obróbka nasion na prośbę Kupującego

1. Jeżeli na specjalną prośbę Kupującego towar zostanie poddany obróbce przez lub w imieniu Sprzedającego, Sprzedający w żaden sposób nie gwarantuje skuteczności i/lub nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty takiej obróbki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikłych w procesie obróbki wykonanej na specjalną prośbę Kupującego.
2. Jeżeli mimo to Sprzedający zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w procesie obróbki wykonanej na specjalne życzenie Kupującego, odpowiedzialność Sprzedającego względem Klienta będącego Przedsiębiorcą ogranicza się do wymiany towaru lub odpowiedniego skorygowania faktury o wartość produktów poddanych obróbce. Wszelkie dane dotyczące towaru opierają się o testy przeprowadzone przed wykonaną na żądanie obróbką.


Artykuł 14: Wady i warunki reklamacji

1. W przypadku gdy sprzedany produkt posiada wady, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów będących Przedsiębiorcami z tytułu wad sprzedawanych produktów jest ograniczona do uprawnień opisanych w ust. 2-5 poniżej. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumentów za wady sprzedawanych produktów, może być realizowana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi.
2. Kupujący będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do zbadania towaru w momencie dostawy lub w najszybszym możliwym czasie po dostawie i do poinformowania Sprzedającego w ciągu ośmiu dni od momentu dostawy, jeżeli dostarczono niewłaściwy towar i/lub inną niż ustalona ilość.
3. Klient będący Przedsiębiorcą składa Sprzedającemu reklamacje dotyczące oczywistych wad towaru, w tym jego opakowania, na piśmie w ciągu ośmiu dni od daty dostarczenia towaru Kupującemu. Reklamacje dotyczące nieoczywistych lub ukrytych wad towaru, w tym opakowania, należy przedłożyć Sprzedającemu na piśmie w ciągu ośmiu dni od dnia, w którym domniemana wada została lub mogła zostać w sposób uzasadniony odkryta przez Kupującego. Reklamacje należy przygotować w sposób pozwalający Sprzedającemu lub osobie trzeciej na weryfikację ich przedmiotu. Reklamacje obejmować będą numer partii oraz szczegóły dotyczące dostawy i faktury. Kupujący zobowiązany jest wskazać, w jakich warunkach towar został użyty, a w przypadku dalszej sprzedaży towaru, kto był jego kolejnym nabywcą. Niezłożenie pisemnej reklamacji Sprzedającemu w określonym powyżej terminie skutkuje utratą możliwości powoływania się przez Kupującego na wady oraz kierowania związanych z tym roszczeń.
4. W przypadku nierozstrzygniętego sporu pomiędzy stronami dotyczącego kiełkowania, czystości odmiany, jednolitości typu, czystości technicznej lub zdrowia, na prośbę Kupującego i/lub Sprzedającego oceny może dokonać inspekcja Naktuinbouw (stacja ISTA) z siedzibą w Roelofarendsveen, Królestwo Niderlandów, lub inna bezstronna i niezależna organizacja wskazana za obopólną zgodą kupującego i sprzedającego, na koszt przegranej strony. Próbka do tej oceny zostanie pobrana w siedzibie Sprzedającego. W przypadku sporu dotyczącego zdrowia preferowane będzie wykorzystanie akceptowanych metod badawczych ISHI (Międzynarodowej Inicjatywy ds. Zdrowotności Nasion). Wynik oceny będzie wiążący dla obydwu Stron, niezależnie od prawa Stron do zgłaszania władzom określonym w artykule 21 wszelkich sporów dotyczących skutków takiej decyzji.
5. Reklamacje dotyczące faktury wystawionej przez Sprzedającego należy mu przedłożyć na piśmie w ciągu czternastu dni od daty wystawienia faktury. Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za fakturę, której dotyczy reklamacja.


Artykuł 15: Zwolnienie z odpowiedzialności

1. Kupujący będący Przedsiębiorcą zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i praw osób trzecich dotyczących odszkodowania z tytułu (domniemanych) szkód spowodowanych przez towar dostarczony przez Sprzedającego lub z nim związanych, w tym roszczeń i praw zgłoszonych przeciwko Sprzedającemu jako producentowi towaru na podstawie jakichkolwiek przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej za skutki wad towaru w jakimkolwiek kraju, chyba że szkody wynikają z umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania ze strony Sprzedającego.
2. Kupujący będący Przedsiębiorcą zobowiązany jest wykupić odpowiednie ubezpieczenie od wszelkich możliwych roszczeń i odpowiedzialności cywilnej wynikających ze zwolnienia z odpowiedzialności udzielonego w ust. 1 powyżej; na pierwsze żądanie Sprzedającego ubezpieczenie zostanie mu przedłożone do akceptacji.


Artykuł 16:Wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia upraw, opisy odmian i zalecenia

1. Wskazówki dotyczące upraw udzielane przez Sprzedającego nie są wiążące dla Kupującego. Wskazówki dotyczące upraw, opisy, zalecenia i ilustracje w jakiejkolwiek formie są w sposób jak najbardziej wierny oparte na doświadczeniach uzyskanych podczas badań i w praktyce. Niemniej jednak na podstawie tych informacji Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odmienne rezultaty po wyhodowaniu towaru. To na Kupującym spoczywa odpowiedzialność z tytułu dokonanej oceny, czy towar nadaje się do wykorzystania do konkretnej uprawy i w lokalnych warunkach.
2. Używane w informacjach dostarczonych przez Sprzedającego słowa „odporność”, „wytrzymałość” i „podatność” oznaczają:
- odporność: nieuleganie atakom określonych szkodników;
- wytrzymałość: zdolność odmiany rośliny do ograniczenia wzrostu i/lub rozwoju określonych szkodników i/lub powodowanych przez nich szkód w porównaniu z podatnymi odmianami roślin w podobnych warunkach środowiskowych i w warunkach podobnej presji szkodników. Wytrzymałe odmiany mogą mieć pewne objawy chorobowe lub zostać uszkodzone w warunkach dużej presji szkodników . Określa się dwa poziomy wytrzymałości: wysoka wytrzymałość (HR): odmiany roślin, które dalece ograniczają wzrost i rozwój określonych szkodników i/lub spowodowane przez nie szkody w warunkach normalnej presji w porównaniu z podatnymi odmianami. Te odmiany mogą jednak wykazywać pewne objawy lub większe uszkodzenie w warunkach dużej presji szkodników.
Umiarkowana wytrzymałość (IR): odmiany roślin, które ograniczają wzrost i/lub rozwój określonych szkodników i/lub spowodowane przez nie szkody, ale mogą wykazywać szerszy zakres objawów lub większe uszkodzenie w porównaniu z odmianami o wysokiej wytrzymałości.
Umiarkowanie wytrzymałe odmiany wykazują mniej poważne objawy lub mniejsze zniszczenie w porównaniu z podatnymi odmianami roślin w hodowli w podobnych warunkach środowiskowych i/lub warunkach presji szkodników
- Podatność: niezdolność odmiany rośliny do ograniczenia wzrostu i/lub rozwoju określonych szkodników.


Artykuł 17: Siła wyższa

1. Przyjmuje się, że siła wyższa oznacza okoliczności, na które Sprzedający nie ma wpływu, a które utrudniają lub uniemożliwiają wywiązanie się z umowy. Oznacza to między innymi następujące sytuacje, o ile znacznie utrudniają lub uniemożliwiają one wywiązanie się z zobowiązań: wojna i zdarzenia wojenne, klęski żywiołowe (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, itp.), akty terroryzmu lub sabotażu, strajki w firmach innych niż firma Sprzedającego, nielegalne strajki lub strajki polityczne w firmie Sprzedającego, ogólne niedobory wymaganych surowców i innych materiałów niezbędnych do wywiązania się z umowy, nieprzewidywalne zastoje u dostawców i/lub innych osób trzecich, od których zależy działalność Sprzedającego, oraz ogólne problemy z transportem.
2. Sprzedający bezzwłocznie zawiadomi Kupującego o zaistnieniu przypadku siły wyższej.
3. W sytuacji gdy przypadek siły wyższej utrzymuje się dłużej niż dwa miesiące, obydwie strony mają prawo do rozwiązania umowy.
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej Sprzedający nie jest zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Kupującego.


Artykuł 18: Dalsze wykorzystanie/uprawy, kontrola

1. Kupującemu nie przysługuje prawo do wykorzystania dostarczonego mu towaru w dalszej produkcji i/lub reprodukcji materiału rozmnożeniowego.
2. W przypadku sprzedania lub jakiegokolwiek innego przekazania dostarczonego towaru osobie trzeciej Kupujący zobowiązany jest nałożyć na osobę trzecią powyższe zobowiązanie pod groźbą wypłaty odszkodowania.
3. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia Sprzedającemu, lub każdej osobie przeprowadzającej kontrole w imieniu Sprzedającego, bezpośredniego dostępu do własnego przedsiębiorstwa, w tym i w szczególności do należących do przedsiębiorstwa szklarni tak, aby Sprzedający mógł przeprowadzić kontrolę. „Przedsiębiorstwo” w niniejszym artykule oznacza również wszelkie działania biznesowe prowadzone w imieniu Kupującego przez osobę trzecią. Na wniosek, Kupujący zobowiązany jest również umożliwić dostęp do swoich organów administracyjnych związanych z odpowiednimi materiałami rozmnożeniowymi.


Artykuł 19: Używanie znaków towarowych, logo i innych znaków

1. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie Kupującemu zabrania się używania lub rejestrowania (przyczyniania się do rejestracji) znaków towarowych, logo i innych znaków używanych przez Sprzedającego w celu odróżnienia jego towarów od towarów innych przedsiębiorstw, oraz używania znaków towarowych, logo lub innych znaków je przypominających. Nie dotyczy to obrotu towarem w oryginalnym opakowaniu, które Sprzedający opatrzył lub które opatrzono znakami towarowymi, logo i innymi znakami.
2. Jeżeli dostarczony towar zostaje odsprzedany lub jakikolwiek inny sposób przekazany osobie trzeciej, Kupujący ma obowiązek nałożyć na osobę trzecią powyższe zobowiązanie pod groźbą wypłaty odszkodowania.


Artykuł 20: Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień ogólnych warunków stanie się nieważne, postanowienie to zostanie automatycznie zastąpione ważnym postanowieniem jak najbardziej zbliżonym do założeń zastępowanego postanowienia.
2. W takiej sytuacji na tyle, na ile to możliwe wszystkie pozostałe postanowienia ogólnych warunków pozostają w pełni mocy.


Artykuł 21: Rozstrzyganie sporów

W razie jakichkolwiek sporów wynikających z ofert i umów, których dotyczą lub do których mają odniesienie niniejsze ogólne warunki, strony będą je rozstrzygać w sposób polubowny. O ile strony nie wyrażą zgody na polubowne rozwiązanie sporu, spór pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego pierwszej instancji właściwego dla siedziby Sprzedającego, chyba że obowiązujące przepisy prawa, o których mowa w artykule 22, przewidują właściwość innego sądu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wezwania Kupującego do stawiennictwa w sądzie w kraju, w którym Kupujący posiada swoją siedzibę.


Artykuł 22: Prawo właściwe

1. Wszystkie umowy między Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu polskiemu. Wyraźnie wyklucza się zastosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów” (Konwencja wiedeńska).
2. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jakie przysługują im na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Polski prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
3. W przypadku gdy niniejsze warunki przewidują wyłączenie odpowiedzialności Sprzedającego względem Przedsiębiorcy, wyłączenie następuje w granicach określonych w obowiązujących przepisach bezwzględnie obowiązujących.


Artykuł 23: Aktualizacja ogólnych warunków sprzedaży

Niniejsze warunki mogą być zmieniane przez Sprzedającego, bez wcześniejszego powiadomienia pisemnego Kupującego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby opublikować najnowszą wersję niniejszych warunków na swojej stronie internetowej. Nowe warunki znajdują zastosowanie w odniesieniu do umów zawieranych po dacie wprowadzenia nowych warunków.


Dodatkowe warunki sprzedaży nasion hodowcom na metr kwadratowy

Artykuł 24: Ilość

Ilość nasion do zakupu zostanie ustalona w porozumieniu z doradcą produkcyjnym Sprzedającego i Kupującego. Ilość ta zostanie podana w formularzu zamówienia. Aby określić ilość nasion, najpierw określa się ilość metrów kwadratowych, na których Kupujący będzie uprawiać rośliny. Wspomnianą ilość należy również podać w formularzu zamówienia. Punktem wyjścia jest maksymalna ilość 2,5 (dwóch i pół) roślin na metr kwadratowy, chyba że Sprzedający i Kupujący wyraźnie postanowią inaczej, co zostanie wskazane w formularzu zamówienia. Odchylenie od powyższego punktu startowego może mieć wpływ na cenę za metr kwadratowy netto.


Artykuł 25: Płatność

1. Cena za metr kwadratowy netto zapisana w zamówieniu obowiązuje na jeden okres hodowli określony w zamówieniu. „Netto” oznacza, że przy obliczaniu liczby metrów kwadratowych pod uwagę brana jest wyłącznie powierzchnia zdatna do hodowli roślin.
2. Faktura na kwotę należną za nasiona zostanie wystawiona jednorazowo w momencie dostawy.


Artykuł 26: Wykorzystanie nasion

1. Kupujący będzie wykorzystywał (przyczyni się do wykorzystania) nasiona wyłącznie do hodowli roślin na przestrzeni wyrażonej w metrach kwadratowych i w okresie hodowli określonych w zamówieniu. W wypadku wyhodowania odmiany na obszarze większym niż obszar określony w zamówieniu, Kupujący zapłaci Sprzedającemu podwójną cenę opisaną w artykule 25 za każdy metr kwadratowy przekraczający ustaloną liczbę metrów kwadratowych. Jeżeli po okresie wyhodowania roślin pozostaną jakiekolwiek nasiona, odbierze je Sprzedający.
2. Kupującemu nie zezwala się na udostępnianie osobom trzecim nasion lub wszelkiego innego materiału odmiany niezależnie od formy. Kupujący ma jednak prawo udostępnić nasiona hodowcy roślin pod warunkiem, że Kupujący nałoży na hodowcę roślin następujące zobowiązania pod groźbą wypłaty odszkodowania:
i) hodowca roślin wykorzystuje je wyłącznie w celu wyhodowania młodych roślin dla Kupującego zgodnie z liczbą metrów kwadratowych i okresem hodowli zawartymi w zamówieniu oraz
ii) hodowca roślin przekazuje wszystkie pozostałe nasiona i wszystkie młode rośliny wyhodowane z nasion Kupującemu. W tym celu Kupujący ma obowiązek przekazać istotne informacje Sprzedającemu.


Dodatkowe warunki sprzedaży nasion kupionych online


Poniższe warunki mają zastosowanie w przypadku korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego oraz wszystkich ofert i umów zawieranych między Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym wszystkich powiązanych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną. W zakresie nieuregulowanym w poniższych postanowieniach, stosuje się art. 1-26 warunków. Sklep internetowy jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.rijkzwaan.pl

Udostępnianie funkcjonalności sklepu internetowego jest usługą świadczoną elektronicznie przez Sprzedającego na rzecz Klientów, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Artykuł 27: Korzystanie ze sklepu internetowego, konto

1. Za pośrednictwem strony internetowej sklepu, Sprzedający umożliwia Klientom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
a) rejestracja i logowanie do konta Klienta,
b) dostęp do konta Klienta w dowolnie przez siebie wybranym czasie,
c) zarządzanie danymi podanymi przy rejestracji oraz w trakcie używania konta,
d) uzyskiwanie informacji o produktach dostępnych w ofercie sklepu,
e) uzyskiwanie informacji o promocjach i rabatach przysługujących Klientowi,
f) subskrypcji newslettera,
g) dokonywanie zamówień towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu,
h) kontakt ze Sprzedawcą.
2. Wyrażenie zgody na obowiązywanie niniejszych warunków następuje przy rejestracji konta. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z pełną akceptacją niniejszych warunków.
3. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego, w tym rejestracji konta oraz składania zamówień Kupujący powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
a) posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer stacjonarny, komputer przenośny, tablet, smartfon) wyposażony w system operacyjny i przeglądarkę internetową w aktualnej wersji;
b) posiadać dostęp do sieci Internet;
c) posiadać aktywny adres poczty e-mail.
4. Klient jest zobowiązany korzystać ze sklepu internetowego w sposób:
a) niezakłócający jego funkcjonowania,
b) zgodny z przepisami prawa oraz niniejszymi warunkamim,
c) nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedajacego, z poszanowaniem dóbr osobistych i wszelkich praw przysługujących ww. osobom i podmiotom;
5. Podczas korzystania ze sklepu Klient jest zobowiązany powstrzymywać się od działań:
d) Mogących przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie sklepu, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania,
e) mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych.
6. Składanie zamówień w sklepie internetowym może odbywać się bez rejestracji lub za pośrednictwem zarejestrowanego konta Klienta w sklepie.
7. Z chwilą rejestracji konta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa dotyczy wyłącznie możliwości korzystania z funkcjonalności strony sklepu internetowego i nie wiąże się z obowiązkiem dokonywania płatności przez Klienta (nie dotyczy to obowiązku zapłaty ceny zamówionych towarów). Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
8. Kupujący jest odpowiedzialny za ochronę swojego konta, używanie silnego hasła, zachowanie poufności nazwy konta i/lub hasła oraz ograniczenie dostępu do swojego konta. Jeśli kupujący podejrzewa, że jego konto jest niewłaściwie używane, musi jak najszybciej poinformować Sprzedającego na adres security@rijkzwaan.com. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niezastosowania się Kupującego do powyższego warunku, chyba że strata lub szkoda jest wynikiem zawinionego działania Sprzedającego.
9. Kupujący może w każdej chwili zamknąć swoje konto za pisemnym powiadomieniem Sprzedającego, w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres Sprzedającego. Sprzedający może odmówić utworzenia konta w przypadku, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Kupującego niniejszych warunków. Sprzedający może zamknąć konto Kupującego z dowolnego powodu, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku naruszenia niniejszych warunków przez Kupującego, Sprzedający może usunąć konto Kupującego w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.


Artykuł 28: Proces zamówienia online

1. Prezentacja produktu w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowi oferty, lecz należy niewiążące zaproszenie Kupującego do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Składając zamówienie online, Kupujący przesyła Sprzedającemu wiążącą ofertę zawarcia ze Sprzedającym umowy kupna dotyczącej towarów znajdujących się w jego koszyku. Każde zamówienie towaru jest uzależnione od dostępności. Potwierdzenie otrzymania zamówienia samo w sobie nie stanowi potwierdzenia zamówienia, a jedynie służy jako informacja. Sprzedający może, według własnego uznania i bez dowolnego powodu, przyjąć lub odrzucić to zamówienie. Przyjęcie i odrzucenie zamówienia nastąpi w sposób opisany w ust. 3 i 4 poniżej.
3. Sprzedający przyjmie zamówienie kupującego wysyłając pisemne potwierdzenie przyjęcia lub dostarczając kupującemu zamówiony towar. O ile nie zaznaczono inaczej, datą zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym jest data pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia.
4. Jeżeli Sprzedający z jakiegokolwiek powodu nie przyjmie zamówienia, poinformuje o tym Kupującego na piśmie i nie zrealizuje zamówienia. Jeśli Kupujący zapłacił już za towar, Sprzedający zwróci pełną kwotę wraz z naliczonymi kosztami dostawy tak szybko, jak to możliwe.
5. W przypadku zakupu za przedpłatą Sprzedający przyjmie zamówienie dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty uzgodnionej ceny zakupu.
6. Wszystkie umowy zawarte pomiędzy Kupującym a Sprzedającym podlegają ewentualnej weryfikacji przez Sprzedającego pod kątem przestrzegania obowiązujących (międzynarodowych) sankcji. W konsekwencji Sprzedający może odmówić zawarcia umowy lub rozwiązać umowę, gdy uzna, że wykonanie umowy naruszyłoby (międzynarodowe) sankcje.


Artykuł 29: Informacje Online

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
- mimo dołożenia przez Sprzedającego wszelkich starań opisy, specyfikacje i/lub zdjęcia towarów w sklepie internetowym mogą być niedokładne lub niekompletne,
- zdjęcia towarów w sklepie internetowym mają charakter wyłącznie poglądowy,
- wyhodowane rośliny mogą różnić się od zdjęć prezentowanych w sklepie internetowym,
- opakowanie towaru może różnić się od pokazanego na zdjęciach w sklepie internetowym,
- Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji towaru w dowolnym momencie. Nie dotyczy to specyfikacji towaru objętego zawartą przez Strony umową.


Artykuł 30: Cena towaru, rabaty i koszty dostawy

1. Ceny towarów będą zgodne z cenami podanymi w sklepie internetowym Sprzedającego w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby ceny towarów były aktualne w momencie wprowadzenia odpowiednich informacji do systemu.
2. Pomimo dołożenia przez Sprzedającego należytej staranności, niektóre towary w sklepie internetowym Sprzedającego mogą być niewłaściwie wycenione lub może być zastosowana nieprawidłowa zniżka. W przypadku wykrycia przez Sprzedającego błędu w cenie towaru z zamówienia lub rabatu zastosowanego do zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym na piśmie, aby poinformować Kupującego o tym błędzie. Sprzedający umożliwi Kupującemu kontynuowanie zakup towaru we właściwej cenie lub anulowanie zamówienia. Sprzedający nie zrealizuje zamówienia, dopóki nie otrzyma tych instrukcji Kupującego wskazanych w poprzednim zdaniu. Jeśli Sprzedający nie może skontaktować się z Kupującym przy użyciu podanych danych kontaktowych dostarczonych w trakcie procesu składania zamówienia, potraktuje zamówienie jako anulowane i powiadomi Kupującego na piśmie. Jeśli Sprzedający omyłkowo zaakceptuje i przetworzy zamówienie, w którym błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwy oraz mógł zostać uznany przez Kupującego za błędną wycenę, Sprzedający może anulować dostawę towarów i zwrócić wszelkie kwoty zapłacone przez Kupującego.
3. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy są widoczne dla Kupującego podczas procesu realizacji zamówienia, zanim Kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie zamówienia.


Artykuł 31: Metody płatności i wysyłki

1. Sprzedający może zdecydować o udostępnionych metodach płatności i może obciążyć Kupującego z tytułu zastosowanej metody płatności. W przypadku jeśli skorzystanie z określonej metody płatności wiąże się dla Kupującego z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych kosztów, Kupujący zostanie o tym poinformowany przed złożeniem zamówienia.
2. Sprzedający poinformuje Kupującego o dostępnych metodach płatności oraz dostawy przy składaniu zamówienia.
3. Wszelkie terminy dostawy podane w sklepie internetowym Sprzedającego mają charakter wyłącznie orientacyjny. Sprzedający dąży do jak najszybszej wysyłki zakupionego przez Kupującego towaru, ale nie udziela gwarancji co do daty przybycia takiego towaru.
4. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia (np. uszkodzenia) towaru przechodzi na Kupującego najpóźniej w momencie dostawy. Jeżeli Sprzedający i Kupujący uzgodnią, że zakupiony towar powinien zostać wysłany do określonego miejsca przeznaczenia, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na Kupującego będącego Przedsiębiorcą z chwilą przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej do dokonania wysyłki, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie.


Artykuł 32: Prawo do odwołania, zwroty

1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy umów, których przedmiotem świadczenia jest m.in.:
a) produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym produkt personalizowany,
b) produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) produkt ulegający szybkiemu zepsuciu;
d) produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres do korespondencji lub adres e-mail Sprzedającego wskazany powyżej.
4. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym produkt został dostarczony do Klienta.
5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy, że przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sprzedającego lub nada oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej na adres do korespondencji Sprzedającego.
6. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy zostaną przekazane Klientowi
w pouczeniu o prawie do odstąpienia od umowy, najpóźniej przy zawarciu umowy.
7. Kupujący będący Przedsiębiorcą może skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy Sprzedający wyraźnie zezwolił na takie prawo i tylko wtedy, gdy wszystkie warunki zwrotu nałożone przez Sprzedającego zostały spełnione. Jeżeli warunki te są według Sprzedającego spełnione, Sprzedający potwierdzi rozwiązanie umowy na piśmie. Wszelkie nieuzgodnione zwroty będą dokonywane przez Przedsiębiorcę całkowicie na jego koszt i ryzyko. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia nieuzgodnionych zwrotów.


Artykuł 33: Ochrona danych

Sprzedający jest administratorem danych osobowych Kupujących oraz osób działających w ich imieniu. Sprzedający przywiązuje należytą staranność do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych kupującego. Wszystkie istotne informacje są zawarte w polityce ochrony danych osobowych Sprzedającego (RODO), która jest regularnie aktualizowana.