Bezpieczne stosowanie nasion zaprawianych

Stosując nasiona zaprawiane należy pamiętać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa zarówno ze względu na ochronę środowiska jak i własnego zdrowia. Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące koniecznych środków ostrożności.


Ogólne zasady: nasiona zaprawiane nie nadają się do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz do dalszego przetwarzania. Należy trzymać je z dala od dzieci, zwierząt gospodarskich oraz dzikich zwierząt. Unikać kontaktu ze skórą i drogami oddechowymi. Przy obchodzeniu się z nasionami oraz w trakcie czyszczenia sprzętu zaleca się noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej. Po zakończonej pracy oraz przed posiłkiem konieczne jest dokładne mycie rąk oraz odsłoniętych części ciała. Należy usunąć wszelkie rozsypane
nasiona. Trzymać nasiona z dala od wód powierzchniowych.

Przed wysiewem

Podczas otwierania paczek z nasionami, napełnianiu lub opróżnianiu siewnika, należy unikać narażania się na działanie pyłu. Należy także wystrzegać się transferu pyłu z opakowania po nasionach do siewnika. Nie zaleca się powtórnego zaprawiania nasion.

Wysiew na zewnątrz

Podczas używania siewnika pneumatycznego, pył pochodzący z zaprawianych nasion powinien być skierowany w stronę gleby bądź poprowadzony przez deflektory doglebowe. Wysiew powinien być prowadzony w zalecanym przez producenta siewników tempie. Aby zapewnić bezpieczeństwo ptakom i ssakom, należy upewnić się, że nasiona są okryte glebą również na krańcach redlin.

Po wysiewie

Zabronione jest pozostawianie pustych opakowań nasiennych bez właściwej utylizacji zgodnie z obowiązującym prawem. Należy upewnić się, iż pozostały materiał siewny jest umieszczony w opakowaniach zaś puste opakowania nie są używane do innych celów.

Euroseeds

Niniejsze zasady bezpieczeństwa zostały sformułowane przez Euroseeds, www.euroseeds.org

Zasady bezpiecznego stosowania nasion zaprawianych w innych wersjach językowych