Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw firmy RIJK ZWAAN Polska Sp. z o. o.

Ogólne warunki sprzedaży/General terms of sale

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Artykuł 1: Zastosowanie
1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich ofert i umów pomiędzy firmą Rijk Zwaan (dalej „sprzedający”) a kupującym, o ile strony w sposób wyraźny nie postanowiły na piśmie odstąpić od jednego lub więcej postanowień niniejszych warunków.
2. Wszelkie obowiązujące u kupującego ogólne warunki niniejszym zostają wyraźnie odrzucone.
Artykuł 2: Oferty, umowy, ceny
1. Oferty składane przez sprzedającego nie są wiążące. Sprzedający może cofnąć niewiążącą ofertę w okresie do trzech dni roboczych od otrzymania potwierdzenia przyjęcia oferty przez kupującego.
2. Podane w ofercie ceny nie obejmują podatków od sprzedaży.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowych zmian cen. Wszelkie nowe oferty cenowe zastępują wcześniejsze oferty dotyczące zamówień składanych po dacie wprowadzenia nowych cen.
4. Jeżeli złożone zamówienie dotyczy ilości innej niż standardowa jednostka opakowania sprzedającego lub jej wielokrotność, sprzedający ma prawo dostarczyć produkt w ilości odpowiednio większej.
5. Wszystkie podane wagi i liczby są wartościami netto.
6. Oferta złożona kupującemu lub umowa sprzedaży zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym nie oznacza i w żadnym wypadku nie będzie interpretowana jako dorozumiane przyznanie kupującemu licencji na jakąkolwiek własność intelektualną dotyczącą oferowanych lub sprzedawanych towarów.
Artykuł 3: Dokumentacja zamówienia
Składając zamówienie, lub na pierwszy wniosek sprzedającego, kupujący ma obowiązek określić na piśmie, jakie informacje, specyfikacje i dokumenty są wymagane przez przepisy kraju, w którym ma miejsce dostawa, w tym te dotyczące:
- wystawiania faktur,
- wymogów fitosanitarnych,
- międzynarodowych świadectw,
- innych dokumentów lub deklaracji importowych.
Artykuł 4: Zastrzeżenie dotyczące udanej uprawy i przetworzenia
Wszystkie dostawy podlegają zwyczajowemu zastrzeżeniu udanej uprawy i przetworzenia. W sytuacji, gdy sprzedający w sposób uzasadniony odwoła się do zastrzeżenia udanej uprawy i przetworzenia, sprzedający nie ma obowiązku wywiązania się z umowy, lecz dołoży starań, by dostarczyć towar stopniowo lub dostarczyć podobny do niego towar zastępczy. W przypadku odwołania się sprzedającego do wspomnianego zastrzeżenia kupującemu nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania.
Artykuł 5: Dostawa
1. Za dostawę towarów będzie uznane przekazanie ich przez sprzedającego pierwszemu przewoźnikowi. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztami transportu i ubezpieczenia w transporcie kupującego.
2. W przypadku gdy za transport towaru odpowiada sprzedający, transport zostanie zrealizowany w sposób uznany przez sprzedającego za najbardziej odpowiedni. Kupujący zostanie obciążony wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez sprzedającego w wyniku specjalnych żądań dotyczących transportu stawianych mu przez kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z dostawy realizowanej przez przewoźnika.
3. Kupujący nie może zwrócić towarów sprzedającemu bez jego zgody. Ewentualny koszt wysyłki zwróconego towaru ponosi kupujący.
Artykuł 6: Termin dostawy
Termin dostawy jest ustalony między sprzedającym a kupującym. W przypadku przekroczenia terminu dostawy, kupujący poinformuje sprzedającego o niewywiązaniu się z postanowień umownych na piśmie i wyznaczy mu odpowiedni termin na wywiązanie się z umowy.
Artykuł 7: Dostawy częściowe
Sprzedający uprawniony jest do świadczenia częściowych dostaw towarów. Niemniej jednak wspomniane rozwiązanie nie jest możliwe, jeżeli towary dostarczane w ramach dostaw częściowych niezależnie od siebie nie posiadają żadnej wartości. Sprzedający ma prawo fakturować każdą dostawę realizowaną w częściach oddzielnie.
Artykuł 8: Zastrzeżenie prawa własności
1. Towary dostarczone przez sprzedającego i/lub produkty powstałe z dostarczonych towarów pozostają własnością sprzedającego dopóki kupujący nie ureguluje wszystkich należności z nimi związanych.
W przypadku nieotrzymania zapłaty sprzedający ma prawo odebrać towary i/lub produkty kupującemu, a kupujący ma obowiązek mu to umożliwić. Kupującemu nie przysługuje prawo do dochodzenia żadnego odszkodowania. Zastrzeżenie prawa własności obejmuje również roszczenia sprzedającego względem kupującego powstałe w przypadku niewywiązania się przez kupującego z jednego lub więcej zobowiązań względem sprzedającego.
2. Towary dostarczone przez sprzedającego i/lub produkty powstałe z dostarczonych towarów, których dotyczy zastrzeżenie prawa własności zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu:
a) będą zawsze przechowywane i/lub wykorzystywane w sposób pozwalający na łatwe rozpoznanie towarów i/lub produktów jako własności sprzedającego,
b) będą wykorzystywane lub sprzedawane wyłącznie w zwyczajowych celach operacyjnych.
W przypadku odsprzedaży kupujący ma obowiązek zastrzec prawo własności na rzecz sprzedającego.
Ponadto kupujący jest zobowiązany nałożyć na odkupującego zobowiązania zawarte w artykule 8.
3.Kupującemu nie przysługuje prawo do zastawiania towaru lub zezwalania na zgłaszanie jakichkolwiek innych roszczeń wobec towaru.
Artykuł 9: Warunki płatności
1. Zapłaty należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że strony ustaliły inaczej. Niewywiązanie się kupującego z płatności w terminie podanym na fakturze automatycznie interpretowane będzie jako naruszenie przez niego postanowień umownych; kupujący zobowiązany jest do płatności odsetek od zaległej kwoty w wysokości ustawowej, licząc od daty upływu terminu płatności. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dalszych dostaw kupującemu w okresie niewywiązywania się przez niego z obowiązków umownych.
2. W przypadku likwidacji, upadłości lub zawieszenia spłat przez kupującego, kwoty, z płatnością których kupujący zalega, stają się natychmiastowo wymagalne, a sprzedającemu przysługuje prawo do wstrzymania lub unieważnienia wszelkich umów z kupującym, co pozostaje bez wpływu na przysługujące sprzedającemu prawo do ubiegania się o odszkodowanie.
3. Jeżeli strony postanowiły o częściowym dokonywaniu płatności, a kupujący przekroczy jeden z terminów zapłaty, wszystkie pozostałe niezapłacone kwoty staną się natychmiastowo wymagalne bez konieczności wystosowywania dodatkowego powiadomienia w tym zakresie. Wówczas naliczane będą odpowiednie odsetki zgodnie z ustępem 1.
4. Opłaty bankowe pokrywa kupujący.
Artykuł 10: Opłaty windykacyjne
Jeżeli kupujący nie wywiąże się z nałożonego na niego zobowiązania lub zobowiązań, wówczas zostanie obciążony wszelkimi kosztami windykacji zarówno na drodze sądowej jak i pozasądowej.
Artykuł 11: Odpowiedzialność
1. Jeżeli sprzedający uzna, że złożona przez kupującego reklamacja jest uzasadniona, sprzedający zobowiązany jest, w miarę możliwości, według swojego uznania oraz na własny koszt, do usunięcia wady lub zastąpienia wadliwych towarów towarami niewadliwymi. W takiej sytuacji kupujący ma obowiązek w pełni współpracować ze sprzedającym. Kupujący jest zobowiązany w jak największym stopniu zabezpieczyć wadliwy towar, wobec którego złożył reklamację u sprzedającego.
2. Sprzedający nie odpowiada za szkody poniesione przez kupującego wynikłe z wadliwości towaru lub w jakikolwiek sposób z nią związane, w tym dotyczące opakowania, chyba że szkody wynikają z umyślnego wykroczenia lub rażącego niedbalstwa ze strony sprzedającego i/lub jego pracowników.
3. Wszelka odpowiedzialność sprzedającego z tytułu jakichkolwiek szkód poniesionych przez kupującego każdorazowo ogranicza się do wartości faktury wystawionej kupującemu (z wyłączeniem podatku VAT) i dotyczącej danej dostawy. W żadnym razie sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie szkody, których doznał kupujący, takie jak (między innymi) szkoda następcza, strata handlowa lub utrata zysku.
4. Ponadto, sprzedający w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności w tytułu szkód wynikłych z domniemanego opóźnienia w dostawie towaru.
5. Wszelkie ewentualne roszczenia odszkodowawcze oparte na niniejszych ogólnych warunkach wygasają po upływie roku od dostawy towaru będącego przedmiotem roszczenia, o ile sprzedający nie otrzymał do tej pory żadnego roszczenia na piśmie.
Artykuł 12: Użytkowanie i gwarancja
1. Sprzedający gwarantuje, że towary przez niego dostarczane odpowiadają w jak najbardziej zbliżonym stopniu opisom tychże towarów. Specyfikacje produktów, o ile istnieją, nie podlegają gwarancji. Sprzedający poinformuje kupującego, jeżeli dostarczony towar nie odpowiada specyfikacjom produktu zawartym w katalogu udostępnionym przez sprzedającego
na dany sezon.
2. Sprzedający nie gwarantuje, że towar dostarczony przez niego kupującemu odpowiada celom, do jakich chce go wykorzystać kupujący. Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że nawet przy użyciu towaru najwyższej jakości udana hodowla roślin zależy w dużej mierze od metod uprawy, warunków pogodowych i jakości gleby.
3. Wszelkie udostępnione przez sprzedającego na piśmie informacje dotyczące jakości opierają się wyłącznie na odtwarzalnych testach. Dane odzwierciedlają wyłącznie wynik uzyskany przez sprzedającego podczas wykonania testów i w warunkach, w jakich testy mają miejsce. Nie należy zakładać istnienia bezpośredniego związku pomiędzy udostępnionymi danymi a wynikami otrzymanymi przez kupującego. Wynik otrzymany przez kupującego zależy m.in. od miejsca, zabiegów uprawowych, na przykład wykorzystanego do wysiewu podłoża, i/lub warunków klimatycznych.
4. Wszelkie gwarancje udzielone przez sprzedającego wygasają, jeżeli kupujący podda towar obróbce lub przyczyni się do jego obróbki, przepakuje towar lub przyczyni się do jego przepakowania, albo wykorzysta i/lub będzie przechowywać towar w sposób nieprawidłowy lub przyczyni się do nieprawidłowego wykorzystania i/lub przechowywania towaru.
5. Sprzedający w żadnej mierze nie gwarantuje, że użycie dostarczonego towaru nie narusza jakichkolwiek praw (własności intelektualnej) osób trzecich.
Artykuł 13: Obróbka nasion na prośbę kupującego
1. Jeżeli na specjalną prośbę kupującego towar zostanie poddany obróbce przez lub w imieniu sprzedającego, sprzedający w żaden sposób nie gwarantuje skuteczności i/lub nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty takiej obróbki. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikłych w procesie obróbki wykonanej na specjalną prośbę kupującego.
2. Jeżeli mimo to sprzedający zostanie pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w procesie obróbki wykonanej na specjalne życzenie kupującego, odpowiedzialność sprzedającego ogranicza się do wymiany towaru lub zapisania kwoty na dobro faktury dotyczącej danego towaru, w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i według jego uznania.
3. Wszelkie dane dotyczące towaru opierają się o testy przeprowadzone przed wykonaną na żądanie obróbką.
Artykuł 14: Wady i warunki reklamacji
1. Kupujący jest zobowiązany do analizy towaru w momencie dostawy lub w najszybszym możliwym czasie po dostawie i do poinformowania sprzedającego w ciągu ośmiu dni od momentu dostawy, jeżeli dostarczono niewłaściwy towar i/lub inną niż ustalona ilość.
2. Reklamacje dotyczące oczywistych wad towaru, w tym jego opakowania, należy przedłożyć sprzedającemu na piśmie w ciągu ośmiu dni od daty dostarczenia towaru kupującemu. Reklamacje dotyczące nieoczywistych lub ukrytych wad towaru, w tym opakowania, należy przedłożyć sprzedającemu na piśmie w ciągu ośmiu dni od dnia, w którym domniemana wada została lub mogła zostać w sposób uzasadniony odkryta przez kupującego. Reklamacje należy przygotować w sposób pozwalający sprzedającemu lub osobie trzeciej na weryfikację ich przedmiotu. Reklamacje obejmować będą numer partii oraz szczegóły dotyczące dostawy i faktury. Kupujący zobowiązany jest wskazać, w jakich warunkach towar został użyty, a w przypadku dalszej sprzedaży towaru, kto był jego kolejnym nabywcą. Niezłożenie pisemnej reklamacji sprzedającemu w określonym powyżej terminie skutkuje utratą przysługującego kupującemu prawa do zadośćuczynienia, w tym odszkodowania.
3. W przypadku nierozstrzygniętego sporu pomiędzy stronami dotyczącego kiełkowania, czystości odmiany, jednolitości typu, czystości technicznej lub zdrowia, na prośbę kupującego i/lub sprzedającego oceny może dokonać inspekcja Naktuinbouw (stacja ISTA) z siedzibą w Roelofarendsveen, Królestwo Niderlandów, lub inna bezstronna i niezależna organizacja wskazana za obopólną zgodą kupującego i sprzedającego, na koszt przegranej strony. W przypadku sporu dotyczącego zdrowia preferowane będzie wykorzystanie akceptowanych metod badawczych ISHI (Międzynarodowej Inicjatywy ds. Zdrowotności Nasion). Wynik oceny będzie wiążący dla obydwu stron, niezależnie od prawa stron do zgłaszania władzom określonym w artykule 21 wszelkich sporów dotyczących skutków takiej decyzji.
4. Reklamacje dotyczące faktury wystawionej przez sprzedającego należy mu przedłożyć na piśmie w ciągu czternastu dni od daty wystawienia faktury. Złożenie reklamacji nie uprawnia kupującego do wstrzymania płatności za fakturę, której dotyczy reklamacja.
Artykuł 15: Zwolnienie z odpowiedzialności
1. Kupujący zwalnia sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i praw osób trzecich dotyczących odszkodowania z tytułu (domniemanych) szkód spowodowanych przez towar dostarczony przez sprzedającego lub z nim związanych, w tym roszczeń i praw zgłoszonych przeciwko sprzedającemu jako producentowi towaru na podstawie jakichkolwiek przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej za skutki wad towaru w jakimkolwiek kraju, chyba że szkody wynikają z umyślnego wykroczenia lub rażącego zaniedbania ze strony sprzedającego.
2. Kupujący zobowiązany jest wykupić odpowiednie ubezpieczenie od wszelkich możliwych roszczeń i odpowiedzialności cywilnej wynikających ze zwolnienia z odpowiedzialności udzielonego w artykule 15.1; na pierwsze żądanie sprzedającego ubezpieczenie zostanie mu przedłożone do akceptacji.
Artykuł 16:Wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia upraw, opisy odmian i zalecenia
1. Wskazówki dotyczące upraw udzielane przez sprzedającego nie są wiążące. Wskazówki dotyczące upraw, opisy, zalecenia i ilustracje w jakiejkolwiek formie są w sposób jak najbardziej wierny oparte na doświadczeniach uzyskanych podczas badań i w praktyce. Niemniej jednak na podstawie tych informacji sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odmienne rezultaty po wyhodowaniu towaru. To na kupującym spoczywa odpowiedzialność za określenie, czy towar nadaje się do wykorzystania do konkretnej uprawy i w lokalnych warunkach.
2. Używane w informacjach dostarczonych przez sprzedającego słowa „odporność”, „wytrzymałość” i „podatność” oznaczają:
- odporność: nieuleganie atakom określonych szkodników i patogenów;
- wytrzymałość: zdolność odmiany rośliny do ograniczenia wzrostu i rozwoju określonych szkodników lub patogenów i/lub powodowanych przez nich szkód w porównaniu z podatnymi odmianami roślin w podobnych warunkach środowiskowych i w warunkach podobnej presji szkodników i patogenów. Wytrzymałe odmiany mogą mieć pewne objawy chorobowe lub zostać uszkodzone w warunkach dużej presji szkodników lub patogenów. Określa się dwa poziomy wytrzymałości: wysoka/standardowa wytrzymałość (HR): odmiany roślin, które dalece ograniczają wzrost i rozwój określonych szkodników lub patogenów w warunkach normalnej presji w porównaniu z podatnymi odmianami. Te odmiany mogą jednak wykazywać pewne objawy lub większe uszkodzenie w warunkach dużej presji szkodników lub patogenów.
Umiarkowana/średnia wytrzymałość (IR): odmiany roślin, które ograniczają wzrost i rozwój określonych szkodników lub patogenów, ale mogą wykazywać szerszy zakres objawów lub większe uszkodzenie w porównaniu z odmianami o wysokiej/standardowej wytrzymałości.
Umiarkowanie/średnio wytrzymałe odmiany wykazują mniej poważne objawy lub mniejsze zniszczenie w porównaniu z podatnymi odmianami roślin w hodowli w podobnych warunkach środowiskowych i/lub warunkach presji szkodników lub patogenów.
- Podatność: niezdolność odmiany rośliny do ograniczenia wzrostu i rozwoju określonych szkodników lub patogenów.
Artykuł 17: Siła wyższa
1. Przyjmuje się, że siła wyższa oznacza okoliczności, na które sprzedający nie ma wpływu, a które utrudniają lub uniemożliwiają wywiązanie się z umowy. Oznacza to między innymi następujące sytuacje, o ile znacznie utrudniają lub uniemożliwiają one wywiązanie się z zobowiązań: strajki w firmach innych niż firma sprzedającego, nielegalne strajki lub strajki polityczne w firmie sprzedającego, ogólne niedobory wymaganych surowców i innych materiałów lub usług niezbędnych do wywiązania się z umowy, nieprzewidywalne zastoje u dostawców i/lub innych osób trzecich, od których zależy działalność sprzedającego, oraz ogólne problemy z transportem.
2. Sprzedający bezzwłocznie zawiadomi kupującego o zaistnieniu przypadku siły wyższej.
3. W sytuacji gdy przypadek siły wyższej utrzymuje się dłużej niż dwa miesiące, obydwie strony mają prawo do rozwiązania umowy.
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej sprzedający nie jest zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
Artykuł 18: Dalsze wykorzystanie/uprawy, kontrola
1. Kupującemu nie przysługuje prawo do wykorzystania dostarczonego mu towaru w dalszej produkcji i/lub reprodukcji materiału rozmnożeniowego.
2. W przypadku sprzedania dostarczonego towaru osobie trzeciej kupujący zobowiązany jest nałożyć na osobę trzecią powyższe zobowiązanie pod groźbą wypłaty odszkodowania.
3. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia sprzedającemu, lub każdej osobie przeprowadzającej kontrole w imieniu sprzedającego, bezpośredniego dostępu do własnej firmy, w tym i w szczególności do należących do firmy szklarni tak, aby sprzedający mógł przeprowadzić kontrolę. „Firma” w niniejszym artykule oznacza również wszelkie działania biznesowe prowadzone w imieniu kupującego przez osobę trzecią. Na wniosek, kupujący zobowiązany jest również umożliwić dostęp do swoich organów administracyjnych związanych z odpowiednimi materiałami rozmnożeniowymi.
Artykuł 19: Używanie znaków towarowych, logo i innych znaków
1. Kupującemu zabrania się używania lub rejestrowania (przyczyniania się do rejestracji) znaków
towarowych, logo i innych znaków używanych przez sprzedającego w celu odróżnienia jego towarów od towarów innych przedsiębiorstw, oraz używania znaków towarowych, logo lub innych znaków je przypominających. Nie dotyczy to obrotu towarem w oryginalnym opakowaniu, które sprzedający opatrzył lub które opatrzono znakami towarowymi, logo i innymi znakami.
2. Jeżeli dostarczony towar zostaje odsprzedany osobie trzeciej, kupujący ma obowiązek nałożyć na osobę trzecią powyższe zobowiązanie pod groźbą wypłaty odszkodowania.
Artykuł 20: Klauzula salwatoryjna
1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień ogólnych warunków stanie się nieważne, postanowienie to zostanie automatycznie zastąpione ważnym postanowieniem jak najbardziej zbliżonym do założeń zastępowanego postanowienia.
2. W takiej sytuacji na tyle, na ile to możliwe wszystkie pozostałe postanowienia ogólnych warunków pozostają w pełni mocy.
Artykuł 21: Rozstrzyganie sporów
W razie jakichkolwiek sporów wynikających z ofert i umów, których dotyczą lub do których mają odniesienie niniejsze ogólne warunki, strony będą je rozstrzygać w sposób polubowny. Jeśli okaże się to niemożliwe, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego pierwszej instancji właściwego dla miejsca zamieszkania sprzedającego, chyba że obowiązujące przepisy prawa, o których mowa w artykule 22, przewidują właściwość innego sądu. Sprzedający zachowuje jednak prawo do wydania kupującemu nakazu stawiennictwa w sądzie określonym przepisami lub odpowiednim międzynarodowym traktatem. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wezwania kupującego do stawiennictwa w sądzie w kraju, w którym kupujący posiada swoją siedzibę.
Artykuł 22: Prawo właściwe
Wszelkie umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym podlegają prawu kraju, w którym zamieszkuje sprzedający. Ponadto w sytuacji, w której sprzedający i kupujący nie zamieszkują w jednym kraju zastosowanie znajduje Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, w zakresie, w którym Konwencja nie odbiega od niniejszych warunków i w którym nie jest niezgodna z przepisami obowiązującymi w kraju sprzedającego.
Dodatkowe warunki sprzedaży nasion hodowcom na metr kwadratowy
Artykuł 23: Ilość
Ilość nasion, jaką należy zakupić, będzie określana w drodze konsultacji doradcy ds. produkcji sprzedającego i kupującego. Ustalona ilość zostanie zapisana w zamówieniu. W celu określenia ilości nasion, w pierwszej kolejności należy określić liczbę metrów kwadratowych, na których kupujący będzie hodował rośliny. Liczba ta zostanie również zapisana w zamówieniu. Punktem wyjścia będzie maksymalna ilość 2,5 (dwóch i pół) rośliny na metr kwadratowy, chyba że sprzedający i kupujący wyraźnie ustalą inaczej, zapisując tę informację w zamówieniu. Odstąpienie od wspomnianego punktu wyjścia może wpływać na cenę za metr kwadratowy netto.
Artykuł 24: Płatność
1. Cena za metr kwadratowy netto zapisana w zamówieniu obowiązuje na jeden okres hodowli określony w zamówieniu. „Netto” oznacza, że przy obliczaniu liczby metrów kwadratowych pod uwagę brana jest wyłącznie powierzchnia zdatna do hodowli roślin.
2. Faktura na kwotę należną za nasiona zostanie wystawiona jednorazowo w momencie dostawy.
Artykuł 25: Wykorzystanie nasion
1. Kupujący będzie wykorzystywał (przyczyni się do wykorzystania) nasiona wyłącznie do hodowli roślin na przestrzeni wyrażonej w metrach kwadratowych i w okresie hodowli określonych w zamówieniu. W wypadku wyhodowania odmiany na obszarze większym niż obszar określony w zamówieniu, kupujący zapłaci sprzedającemu podwójną cenę opisaną w artykule 24 za każdy metr kwadratowy przekraczający ustaloną liczbę metrów kwadratowych. Jeżeli po okresie wyhodowania roślin pozostaną jakiekolwiek nasiona, odbierze je sprzedający.
2. Kupującemu nie zezwala się na udostępnianie osobom trzecim nasion lub wszelkiego innego materiału odmiany niezależnie od formy. Kupujący ma jednak prawo udostępnić nasiona hodowcy roślin, jeżeli i) hodowca roślin wykorzystuje je wyłącznie w celu wyhodowania młodych roślin dla kupującego zgodnie z liczbą metrów kwadratowych i okresem hodowli zawartymi w zamówieniu oraz ii) hodowca roślin przekazuje wszystkie pozostałe nasiona i wszystkie młode rośliny wyhodowane z nasion kupującemu. W tym celu kupujący ma obowiązek przekazać istotne informacje sprzedającemu.
Artykuł 26: Postanowienie końcowe
Dokonując zamówienia lub zakupu, Klient  oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami sprzedaży i dostawy i że akceptuje je w całości bez zastrzeżenia.