Bezpieczne stosowanie nasion zaprawianych oraz właściwe ich przechowywanie

Stosując nasiona zaprawiane należy pamiętać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa zarówno ze względu na ochronę środowiska jak i własnego zdrowia. Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące koniecznych środków ostrożności, zaś w dalszej części – wskazówki nt. właściwego przechowywania nasion.

1. Bezpieczne stosowanie zaprawianych nasion

Ogólne zasady: nasiona zaprawiane nie nadają się do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz do dalszego przetwarzania. Należy trzymać je z dala od dzieci, zwierząt  gospodarskich oraz dzikich zwierząt. Unikać kontaktu ze skórą i drogami oddechowymi. Przy obchodzeniu się z nasionami oraz w trakcie czyszczenia sprzętu zaleca się noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej. Po zakończonej pracy oraz przed posiłkiem konieczne jest dokładne mycie rąk oraz odsłoniętych części ciała. Należy usunąć wszelkie rozsypane nasiona. Trzymać nasiona z dala od wód powierzchniowych.

Przed wysiewem

Podczas otwierania paczek z nasionami, napełnianiu lub opróżnianiu siewnika, należy unikać narażania się na działanie pyłu. Należy także wystrzegać się transferu pyłu z opakowania po nasionach do siewnika. Nie zaleca się powtórnego zaprawiania nasion.

Wysiew na zewnątrz

Podczas używania siewnika pneumatycznego, pył pochodzący z zaprawianych nasion powinien być skierowany w stronę gleby bądź poprowadzony przez deflektory doglebowe. Wysiew powinien być prowadzony w zalecanym przez producenta siewników tempie. Aby zapewnić bezpieczeństwo ptakom i ssakom, należy upewnić się, że nasiona są okryte glebą również na krańcach redlin.

Po wysiewie

Zabronione jest pozostawianie pustych opakowań nasiennych bez właściwej utylizacji zgodnie z obowiązującym prawem. Należy upewnić się, iż pozostały materiał siewny jest umieszczony w opakowaniach zaś puste opakowania nie są używane do innych celów. 

Europejskie Stowarzyszenie Nasienne

Niniejsze zasady bezpieczeństwa zostały sformułowane przez Europejskie Stowarzyszenie Nasienne            (European Seed Association): www.euroseeds.org

Zasady bezpiecznego stosowania nasion zaprawianych w innych wersjach językowych

2. Zasady bezpiecznego przechowywania nasion

Wytyczne bezpiecznego przechowywania zaprawianych  nasion w nieotwartych opakowaniach Rijk Zwaan, od transportu począwszy i na wysiewie skończywszy.

Warunki przechowywania

  • Nieotwarte opakowania z nasionami należy przechowywać w suchym środowisku o stałej temperaturze 15°C oraz wilgotności względnej na poziomie 30%, najlepiej w oryginalnym kartonie.
  • Przechowywanie w temperaturze innej niż z zakresu 5-20°C i/lub wilgotności względnej na poziomie wyższym niż 40% negatywnie wpłynie na jakość składowanych nasion. Z tego względu, istotna jest ochrona nasion w  nieotwartych opakowaniach przed bezpośrednią ekspozycją na słońce, deszcz, wysokie temperatury i/lub wysoką wilgotność.
  • Nie należy otwierać  opakowań aż do momentu faktycznego wysiewu. Po otwarciu opakowania, nasiona mają określoną przydatność do siewu.

Upewnij się czy nie zachodzą jakiekolwiek odstępstwa od powyższych wytycznych.